Skip to Content

Nu kungsi mere harepan. Bagean ka-1

Foto Rachmat Sudjana

Nu kungsi mere harepan. Bagean ka-1

Neng Liby kitu biasana disarebutna, hiji wanoja katurunan Arab, anu keur meujeuhna mekar mun dina kembang mah, pangawakan jangkung ngeusi, ceuk ki dalang mah: “Ditilik ti gigir lenggik, diteuteup ti hareup sieup, disawang ti tukang lenjang”. Katambah pakulitan bodas ngeplak, irung bangir, panon cureuleuk ngala ka bapana anu turunan Arab Aria. Tangtu wae ningal neng Liby anu saperti kitu loba anu kapincut, tong boro jajaka anu dedeg sampe rupa hade, dalah aki-aki beunghar oge rek mileuleuheungkeun.  

Eta neng Liby teh ibarat nagara Libya anu dina taun 2010 keur meujeuhna ceuyah ku minyak bumi jeung gas alam, loba nagara-nagara superpower anu hayang ngawasaan eta daerah, lain wae anu Lokasi geo-grafisna bisa kaitung deukeut ka  saperti nagara-nagara Europa anu aya kalereunana, dalah nagara anu jauh oge anu jarakna rebuan kilometer “mileuleuheungkeun” hayang ngawasaan eta nagara.

Jarakna ka Europa ngan kari meuntasan laut Mediterranean, jadi minyak bumi jeung gas alam bisa dikirim ngaliwatan pipa dasar laut. Persis kalereunana nyaeta nagara Itali anu kungsi ngajajah Libya. Sanggeus nagarana Merdeka ku jasana Omar Al Mokhtar, hubungan jeung Itali kaitung raket. Dina mangsana liburan loba pagawe-pagawe migas anu jalan-jalan ka Itali.

Dina pertengahan taun 2010 —basa mimiti asup kana umur pangsiun-- aya peluang gawe pikeun ilubiung dina eksplorasi jeung produksi salah sahiji wilayah kerja pertambangan anu dipiboga ku Pausahaan Indonesia. Diditu geus nyampak urang Canada jeung urang Arab Libya anu sarua milu migawe eta proyek pikeun jadi partner ngagarap eta wilayah kerja pertambangan. Cadangan migas anu gede mere harepan kakuring pikeun neruskeun digawe pasca pangsiun; ceuk dina hate teh, ieu meureun tanah harepan anu anyar geusan neruskeun sunatulloh kuring jadi tukang gawe minyak.

Jaman harita kota Tripoli anu jadi ibukotana Libya, hiji kota sisi basisir anu endah, ngabogaan komplek Perumahan pagawe anu teu eleh ku Parumahan Gebe di Balikpapan anu kungsi ditempatan ku kuring sakulawarga dina taun 1990 nepi ka taun 1997. Sarua ngarupakeun komplek ekslusif anu lengkep saperti kota satelit teu kudu kaluar deui dina neangan kaperluan balanja sapopoe. Bedana ieu mah leuwih unggul kulantaran sisi basisir, nyanghareupan pamandangan endah basisir laut Mediterranean. Malah geus nyirian imahna keur kuring anu deukeut ka imahna ki Bule Canada

Ceuk ki Bule Canada: “Tripoli leuwih endah ti kota kalahiran kuring di Canada, nyaeta Vancouver”. Padahal anu kuring nyaho tina dongengna ki Bule Vancouver sejena anu kungsi panggih di Balikpapan anu jadi “counterpart” kuring harita, cenah Vancouver teh pikabetaheun,  manehna mun teu gawe deui di Indonesia arek balik wae ka lembur manehna di Vancouver. Atuh kuring beuki sumanget wae, rek ngajak anak incu pindah ka taneuh harepan, rek bedol kulawarga meureun lamun diibaratkeun bedol desa mah.

Tapi nyakitu harepan tinggal harepan, sunatullohna Allah teu acan ngawidian, anu dicita-citakeun harita migawe proyek salila 2 taun terus milu gawe dina operasionalna ngirimkeun minyak jeung gas ngaliwatan pipa dasar laut “Green-stream” anu meuntasan laut Mediterranean ti basisir Libya ti kidul nuju ka kaler ka basisir Itali. Dikirim ti “Delivery Station” di Libya ka “Receiving Station” di Itali.

Tapi kulantaran kaburu aya perang sadulur, kamajuan proyek jadi katunda. Saterusna kulantaran proyek kudu jalan, tetep diupayakeun kumaha carana supaya bisa nepi ka tahap produksi. (hanca).

Islamik, Mangsa Dhuha, 22 Juni 2024

Rachmat Sudjana

 

 

Komentar

Tulis komentar baru

Materi isian ini bersifat rahasia dan tidak ditampilkan ke publik.


Terpopuler Hari Ini

Sebulan Terakhir

Terpopuler